ارزیابی و اصلاح نام

ارزیابی و اصلاح نام
جذب آگاهانه ارتعاشات و انرژی های نام جدید و تغییر روند زندگی معنوی و مالی …
مبنای کار فقط نامی ست که با آن صدایتان میکنند و با نام و فامیل شناسنامه ای کاری نداریم.

عضویت در کانال

 

پاسخ دهید