پرداخت آنلاین

تومان


در صورت عدم امکان پرداخت اینترنتی میتوانید مبلغ تبلیغ کانال خود را به شماره کارت ۹۶۸۸ – ۴۸۵۳ -۳۳۷۸- ۶۱۰۴ بانک ملت بنام مظلومی واریز نموده و شماره پیگیری پرداخت و مشخصات تبلیغ خود را از طریق تلگرام idyou@ برای ما ارسال نمایید .